آموزش تعریف ریموت (کپی کردن ریموت) برای ریموت های ماشینی و خانگی

کپی کردن ریموت

مرحله اول تعیین فرکانس ریموت جدید خرید ریموت بلوتوثی آماده سازی یا خام کردن ریموت کنترل جدید مراحل خام کردن ریموت کنترل مرحله تعریف و کددهی به ریموت کپی ریموت وسیله ای برای انتقال فرمان به مرکز کنترل است. رسیور