بیمارستان هوشمند چیست؟

بیمارستان هوشمند چیست؟

بیمارستان هوشمند چیست؟ بیمارستان هوشمند یا همان standford hospital smart device study cureus یکی از مدرن ترین دستاوردهای فناوری هوشمند سازی می باشد. بیمارستان های هوشمند مجهز به فناوری های دیجیتالی، گام مهمی برای رسیدن به بهترین روش های درمانی