معرفی سیستم هوشمند آبیاری

معرفی سیستم هوشمند آبیاری

معرفی سیستم هوشمند آبیاری سیستم هوشمند آبیاری از طریق تنظیم برنامه هایی از پیش تعیین شده (تعریف شده به طور ثابت یا از طریق کاربر) گیاهان مختلف باغچه، گلخانه یا زمین های کشاورزی را آبیاری می کند. به وسیله این