روغن کاری درب خودرو

روغن کاری درب خودرو

روغن کاری درب خودرو درب خودرو از یک طرف با لولا و از طرف دیگر با قفل ثابت است پس باید همیشه روغن کاری درب خودرو را انجام دهید. توجه داشته باشید که وجود سر و صدای ناهنجار از درب