آسانسور هوشمند

آسانسور هوشمند

آسانسور هوشمند دستگاه آسانسور هوشمند بر اساس فناوری کارت ها و تگهای بدون تماس(RFID) طراحی شده و کاربرد آن محدودسازی دسترسی به آسانسوراست. دستگاه را باید در بخش پشتی پانل داخل کابین نصب کرد و زمان های مربوط به  کلیدهای