تعداد زبانه قفل بیشتر ، به معنای امنیت بیشتر درب ضد سرقت نیست

دربهای ضد سرقت

تعداد زبانه قفل بیشتر ، به معنای امنیت بیشتر درب ضد سرقت نیست در هنگام انتخاب درب ضد سرقت باید به نکاتی توجه کنید که بتوانید امنیت منزل خود را افزایش دهید. بنابراین اینکه شما بخواهید درب ضد سرقت چینی،